top of page
  • Bektas Duyar

İNFAZ KANUNU'NA EKLENEN GEÇİCİ 10. MADDE İÇERİĞİ

5275 Sayılı İnfaz ve Güvenlik Tedbirleri hakkında ki kanuna TBMM tarafından çıkarılan 7456 sayılı Kanun ile Geçici 10. madde eklendi ve 15/07/2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi . Yeni düzenleme 31/07/2023 tarihi tibari ile belirli bir statüde bulunan hükümlülere , bir defaya mahsus iyileştirmeler getirmektedir. Ancak infaz sisteminde herhangi bir kalıcı değişiklik yapılmamıştır.

Peki eklenen bu geçici 10. madde hangi yenilikler getirdi. Getirilen yeni düzenlemeden yararlanacakları ve koşullarını 3 ana başlık altında toplayabiliriz;


AÇIK CEZA EVİ HÜKÜMLÜSÜ OLUP COVİD İZNİNDE OLANLAR VE DENETİM SERBESTLİK SÜRELERİNE EN FAZLA 5 YIL KALMIŞ OLANLARDENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ İLE

Geçici 10. maddenin 2. fıkrasına göre ;Açık ceza evi hükümlüsü olup covid iznine ayrılan hükümlülerden denetimli serbestlik sürelerine en fazla 5 yıl kalmış olanlar hakkında infaz hakimi denetimli serbestlik uygulanmasına karar verebilir. Burada infaz hakimine tanınan takdir yetkisini , ilgili mevzuatta tanımlanan iyi hal koşulu ile birlikte düşünmek gerekir. Denetimlik süresi 5 yıldan fazla olup covid izninde olanlar ise en geç 15.08.2023 tarihinde infaz edilen cezaevine dönüş yapıp denetimine 5 yıl veya daha az bir süre kaldığında ilgili düzenlemeden faydalanabilecektir.

Adli para cezasından çevrilen hapis cezaları dolayısıyla açık ceza infaz kurumunda yatan hükümlüler kural olarak , adli para cezalarından çevrilen hapislerde koşullu salıverme hakkının bulunmaması ve dolayısıyla denetimli serbestliğe yasal engel olması nedeniyle bu düzenlemeden faydalanamazlar. Aynı şekilde icra iflas kanundan kaynaklı tazyik hapis hükümlüleri cezalarını açık kurumda infaz etmelerine rağmen koşulu salıvermeye tabi değildir . Hal böyleyken bu hükümlüler bakımından da denetimli serbestlik hükümleri

uygulanamayacağından ilgili fıkradan yararlanamazlar. Geçici 10. maddenin 2. fıkrası suç tipi bakımından herhangi bir istisnai getirmemekle birlikte Etkin pişmanlık içermeyen terör

suçları bakımından hükümlünün açığa ve denetime ayrılma tarihi zaten çakışmaktadır .Yani hükümlü koşullu salıverilmesine bir yıl kala hem açığı hem denetimi eş zamanlı olarak hak

etmektedir. Diğer örgüt suçları bakımından hükümlünün zaten üç yıl kala denetime ayrıldığını varsaysak bile hükümlü mevcut haliyle açıkta değil denetimde olduğundan geçici 10. maddesinin 2. fıkrasının uygulanabilme imkanı yoktur.


CEZASI İNFAZ EDİLMEKTE OLUP 31/07/2023 TARİHİ İTİBARİ İLE COVİD İZNİNDE

Geçici 10. maddenin 4. fıkrasına göre hükümlünün belirtilen tarihte (31/07/2023 ) İnfaz kanunu'nun 105A maddesi kapsamında denetimli serbestlik hükümlüsü olması ve covid izninde olmasına dair iki şartın bir arada bulunması halinde, koşullu salıverilme tarihine kadar olan ve 105A maddesinde tanımlanan yükümlülüklere tabi olmadan geçirecektir. Ayrıca geçici 10. maddenin 4. fıkrası uyarınca bu durumdaki hükümlüler bakımından herhangi bir suç istisnası getirilmemesi nedeniyle 31 Temmuz 2023 itibarıyla denetimde bulunan tüm hükümlüler ilgili fıkrada öngörülen iyileştirmeden faydalanabileceklerdir.


31/07/2023 TARİHİ İTİBARİ İLE KAPALI CEZA EVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜLER

Geçici 10. maddenin 6. maddesi uyarınca ilgili fıkra Türk Ceza Kanununun ikinci kitap 4 kısım 4 . ,5. , 6. ve 7. bölümünde tanımlanan suçlar ,terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile kapalı Ceza İnfaz kurumunda bulunan hükümlülerden; toplam hapis cezası 10 yıldan az ise bir ayını, 10 yıl ve 10 yıldan daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar bu şartların oluştuğu tarih itibariyle açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilirler. Bu hükümlüler ile

31/07/2023 tarihinde geçici 9.maddenin 6.fıkrası kapsamında açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların Denetimli Serbestlik Tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılır hükmünü getirmektedir. Söz konusu iyileştirmeden

faydalanabilmek için hükümlünün belirtilen tarihte Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü olması gerekir . Düzenlemeden çıkan formülü kabaca 3+3 olarak ifade edebiliriz . Açıklarsak;

kapalı yükümlüleri, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise bir ayında 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını kapalı kurumda geçirip, ilgili mevzuat uyarınca açık cezaevine kurumlarına ayrılması gereken tarihten 3 yıl önce açığa ayrılabilirler . İnfaz sürecinin devamında hükümlü en az

3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olması şartıyla ilgili mevzuat uyarınca denetimli serbestlik uygulamasından 3yıl erken yararlandırılır yani kapalı yükümlüleri sayılan şartları taşımaları halinde 3 yıl erken açığa ayrıldıktan sonra 3 yıl erken denetimi serbestlikten

faydalanabilirler.Comments


bottom of page